HOW WILL YOU
PRAY4CROATIA?

We're praying for a movement of disciples who make disciples.

SOCIALLY

Follow us on Facebook.

Learn More

IN A GROUP

Start a Prayer Group.

Learn More

BECOME A PROMOTER

Discover ways that will help you promote Croatia at your home fellowship.

Learn More

START A PRAYER GROUP

Make a Kingdom Impact in 2020. Form a group and join us in prayer.

Learn More

TAKE A PRAYER JOURNEY

Make a plan to travel to Croatia and learn to pray on-sight with insight.

Learn More

POWER OF EXTRAORDINARY PRAYER

"The degree to which prayer is mobilized will be the degree to which the world is evangelized."

START A PRAYER NETWORK

You Could Start a World-Changing Prayer Network

PRAYING SONGS OVER CROATIA

Praying songs is a powerful means of intercession.

HOW TO PRAY WITH AMAZING INSIGHT

Our primary purpose is to pray strategically for a multiplying movement in Croatia.

P4C PRAYER GUIDES

Perfect for using with your small group.

Who are we?
 
We are followers of Jesus from around the world who desire to see churches and disciples multiply in Croatia. Pray4Croatia exists because of the faithful service of volunteers and collaborators among the global body of Christ.
About image

While Croatia is a predominantly Catholic nation, the reality is that many people do not have a personal relationship with Jesus. Protestant believers make up only 0.34% of the population. Studies show that approximately 2.5% of a population are spiritually seeking, but it would take a large amount of time and resources to find them personally.We are using social media to find those 2.5% who are already spiritual seekers and invite them to discover Jesus, follow Him, and gather together in newly formed churches that multiply.

What’s the end goal? 

A.k.a Vision

Our vision is to see a disciple making movement among the Croatian people across all the regions of Croatia. We desire that everyone in the country will have the opportunity to get to know and share the good news of Jesus. We consider a movement as starting when there are 4 different streams of 4th generation churches in Croatia. We are praying to reach this point by 2024. Simply stated, our goal is to see 4 X 4 X 2024. 

How will you achieve that?

A.k.a Mission

With God’s help, we will prayerfully achieve this by accelerating the disciple making process using social media and our website. Our unique approach will be to regularly create relevant content and ads targeting people in Croatia which identify and engage spiritual seekers. We immediately move to meet them and the people they know offline; discovering and obeying God’s Word with them, inviting them to follow Jesus and make disciples, and forming them into churches that multiply.

What do you value?

A.k.a Values

 • Groups – We believe that planting churches is best accomplished through discipling existing social groups (family, friends, co-workers, etc.)
 • Discovery – We don’t supply every answer from the beginning. We seek to use the Discovery Bible Study method for Croats to learn about God, His teachings, and what the Gospel is through His Word.
 • Prayer – A church planting movement is a movement of the Holy Spirit, so abundant prayer is critical throughout the entire M2DMM process.
 • Partnership – We acknowledge our limited knowledge and resources and seek to develop strategic partnerships with disciples and churches alike to combine our resources and efforts to reach our communities.
 • Candid evaluation – Freedom to lovingly critique our work.
 • Perseverance – Failure is mandatory, so let’s fail forward, keep learning, and together overcome the many obstacles ahead.
 • Team – All roles are important and necessary, and we must work together.
 • Faith – Although we seek best practices, our trust is in God and His grace, not our work.
 • Spiritual warfare and fruit – Our battle is spiritual, and so is the fruit. It comes from God and not us.

How can I join?

This is a big vision – we need others!

1) Partnership Information

Read information about partnership so that you know what to expect.

2) Questionnaire

Fill out a questionnaire so that we get to know you more.

3) Interview

Have an interview with our team so that we can answer each other’s questions.

4) Disciple Making Training

Attend a disciple making training so that you learn how to make disciples who make disciples. It’s possible that from a previous interview, our Team will understand that you’ve had training already and in what capacity you might need more.

5) Media Training

Attend media training so that you’re ready for the practical part of our partnership.

6) Partnership Agreement

We will mutually confirm that we are ready to work together.

Iako je Hrvatska pretežno katolička nacija, u stvarnosti mnogi ljudi nemaju osobni odnos s Isusom. Evanđeoski vjernici čine samo 0,34% stanovništva. Istraživanja pokazuju da otprilike 2,5% populacije traga za duhovnošću, ali trebalo bi puno vremena i resursa da ih se pronađe osobno. Koristimo društvene mreže kako bismo pronašli tih 2,5% koji već duhovno traže i pozvali ih da otkriju Isusa, slijede ga i okupe se zajedno u novoosnovanim crkvama koje se umnažaju.

Koji je krajnji cilj?

odnosno Vizija

Naša je vizija vidjeti pokret stvaranja učenika među građanima Hrvatske u svim regijama zemlje. Želimo da svi u zemlji imaju priliku upoznati i podijeliti Isusovu radosnu vijest. Smatramo da pokret započinje kada u Hrvatskoj postoje 4 zasebne grupe crkava kroz 4 generacije. Molimo se da dosegnemo ovaj cilj do 2024. Jednostavno rečeno, naš je cilj vidjeti 4 X 4 X 2024.

Kako ćete to postići?

odnosno Misija

Uz Božju pomoć i molitvu ubrzat ćemo postupak stvaranja učenika pomoću društvenih mreža i naše web stranice. Naš jedinstveni pristup bit će redovito stvaranje relevantnog sadržaja i oglasa s kojima se ljudi u Hrvatskoj identificiraju te uključuju one koji duhovno traže. Odmah se susrećemo s njima i ljudima koje oni poznaju izvan interneta, otkrivajući i pokoravajući se Božjoj Riječi, pozivamo ih da slijede Isusa i stvaraju učenike te ih okupljamo u crkve koje se umnažaju.

Što cijenite?

odnosno Vrijednosti

 • Grupe - Vjerujemo da se osnivanje crkava najbolje postiže kroz učeništvo postojećih društvenih skupina (obitelj, prijatelji, kolege itd.)
 • Otkrivanje – Na početku ne dajemo sve odgovore. Nastojimo koristiti metodu DBS (proučavanje Biblije kroz otkrivanje) kako bi Hrvati naučili o Bogu, njegovim učenjima i onome što je Evanđelje kroz njegovu Riječ.
 • Molitva - Pokret osnivanja crkava je pokret Duha Svetoga, tako da je predana molitva presudna tijekom cijelog M2DMM procesa.
 • Partnerstvo - Priznajemo svoje ograničeno znanje i resurse i nastojimo razviti strateška partnerstva s učenicima i crkvama kako bismo kombinirali naše resurse i napore da dosegnemo naše zajednice.
 • Iskrena ocjena - Sloboda da s ljubavlju kritiziramo naš rad.
 • Ustrajnost – Greške se događaju, zato krenimo naprijed, nastavimo učiti i zajedno prebrodimo brojne prepreke koje su pred nama.
 • Tim - Sve su uloge važne i potrebne, i moramo surađivati.
 • Vjera - Iako tražimo najbolje prakse, uzdamo se u Boga i njegovu milost, a ne u naš rad.
 • Duhovno ratovanje i plod - Naša je bitka duhovna, pa tako i plod. Dolazi od Boga, a ne od nas.

Kako se mogu pridružiti?

Ovo je velika vizija - trebamo druge!

1) Informacije o partnerstvu

Pročitajte informacije o partnerstvu kako biste znali što možete očekivati.

2) Upitnik 

Ispunite upitnik kako bismo vas bolje upoznali.

3) Intervju

Obavite razgovor s našim timom kako bismo mogli odgovoriti na vaša pitanja.

4) Trening za stvaranje učenika

Prođite trening za stvaranje učenika kako biste naučili kako stvarati učenike koji stvaraju učenike. Moguće je da će iz prethodnog intervjua naš tim shvatiti da ste već obučeni i u kojem području možda trebate više.

5) Trening za medije

Prođite medijsku obuku kako biste bili spremni za praktični dio našeg partnerstva.

6) Ugovor o partnerstvu

Uzajamno ćemo potvrditi da smo spremni raditi zajedno.